บุคลากร

Welcome To UTK Faculty of Engineering

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตรจารย์
(Assistant Professor ) อนันต์ โสภิณ anan.s@mail.rmutk.ac.th
ดร.
(Dr.) กวีวัชร์ ทัติวงษ์ kaweewat.t@mail.rmutk.ac.th
ดร.
(Dr.) ยุทธนา จงเจริญ yutana.c@mail.rmutk.ac.th